Vedtægter for

Solrød Karate Klub

Stiftet den 28.8.1982

Seneste vedtægtsændring ved ordinær generalforsamling den 8. marts 2017

 

 

Pkt. 1.   Navn og hjemsted.

 

Stk. 1:  Solrød Karate Klub,

           Solrød kommune.  

 

 

Pkt. 2.   Formål.

 

Stk. 1:  Formålet i klubben er at dyrke traditionel karate og at indtage en førende rolle inden for traditionel karate både på nationalt og internationalt plan baseret på klubbens nedenstående vision, mission og værdigrundlag.


Vision:

Vi ønsker at være blandt de førende klubber inden for traditionel karate. Klubben skal værne om sine kerneværdier, såsom at vi er en familieklub hvor alle allersgrupper træner sammen (bortset fra minikarate), samt at vores omgangstone internt og eksternt er positiv og imødekommende.

Mission:
Alle i ledelsen og alle instruktører er til for eleverne, og vi skal tilbyde en undervisning, der gør at eleverne trives 
og udvikles i klubben. Således vil vi sikre, at klubben har en størrelse, der kan danne fundament for vores ambitionsniveau om at være en af landets førende klubber både indenfor traditionel og konkurencekarate.


  • Vi skal skabe et udbud i vores undervisning, der tilgodeser alle, og som kan give den enkelte frihed til at vælge den træningsform, som passer til den enkeltes ambitionsniveau. Dog følger alle traditionelle hold en gradueringsplan med graduering to gange om året.
  • Vi skal skabe en international elite via vores breddearbejde indenfor de traditionelle hold,  men klubbens fundament er den traditionelle karate og vi må ikke bliver en rendyrket sportskarateklub.

Værdigrundlag:
Vi dyrker Shotokan karate, baseret på karatetekniske retningslinjer dokumenteret af Kancho Kanazawa, og er tilknyttet KAD stilartsorganisation. Chefinstruktøren er ansvarlig for klubbens tekniske linje samt fortolkning af graduering og stilartspensum.

Vores karate-politiske ståsted er United Karate of Denmark, og vi vil til stadighed sikre vores elever frihed til at vælge, forstået således at vi ikke stille forhindringer op i relation tilhøringsforhold til foreninger.


  • Vi er en klub, hvor vi omgår hinanden med gensidig respekt, der bunder i ærlighed, og kompetencer
  • Klubben bygger på en demokratisk struktur, og alle er velkomne uanset alder fra over 4 år, køn og fysisk formåen, så længe man agerer ud fra klubbens værdier.
  • Vi vil fremme en høj karatemæssig standard med fundament i den traditionelle karate, ligesom vi vil tilskynde sportskarate på særlige hold og stræbe efter at gøre os gældende nationalt og internationalt.
  • Klubben er en breddeklub, hvor eliten skabes via bredden. Vores instruktører er drivkraften i klubben, og vi vil give dem de bedste rammer for videreuddannelse.
  • Træningen skal være inspirerende og give den enkelte glæde og lyst til at passe sin træning.
  • Alle medlemmer skal tilstræbe, at der opretholdes en god og venlig stemning med individuel hensyntagen , og Vi ønsker at fastholde det sociale sammenhold på tværs af elever og instruktører i klubben.

Vi vil leve op til og værne om vores status som en førende karateklub med ægte og ærlig karate-do (iht. dansk kultur)

stk. 2. Eksekvering af formål

Den daglige drift af klubben håndteres via vores udvalgsstruktur, hvor alle udvalg er selvkørende inden for deres respektive rammer beskrevet i klubbens struktur.

Udvalgene er ansvarlige for, at vores vision, mission og værdigrundlag efterleves i praksis i klubben. Overordnet er bestyrelsen ansvarlig for de samlede kommissorier, og formanden og medlemmerne for de enkelte udvalg vælges ith vores struktur. Udvalget for "værdier, jura og klubbens struktur", skal sikre at vi til stadighed efterlever vores formål, værdier og den struktur som bestyrelsen har vedtaget. Udvalget for værdier, jura og struktur vælges altid af bestyrelsen.

 

 

 

Pkt. 3.   Medlemskab af organisation.

 

Stk. 1:   Solrød Idræts Union
            Danmarks Idræts Forbund
            Dansk Arbejder Idræt
            Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
           
Karate Association Denmark
            United Generel Karate


Stk. 2:  Klubbens bestyrelse har mandat til at indmelde og udmelde klubben af organisationer.

           Indmeldelser og udmeldelser skal efterfølgende godkendes ved førstkommendede 

           ordinære generalforsamling jvf. stk 1.

         


 

 

Pkt. 4.   Optagelse af medlemmer.

 

Stk. 1:  Klubben optager medlemmer fra 8 år, dog kan medlemmer mellem 4-8 år optages til
           minikarate.

 


Pkt. 5.   Kontingent.

 

Stk. 1:  Klubbens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

 

Stk. 2:  Kontingent betales forud halvårligt og med bindende virkning for medlemmet

 

Aktive medlemmer                               kr. 900.-

Minikarate                                         kr. 450,-

 

Passivt medlemskab                            kr. 150.-

 

Gradueringsmedlemsskab                      kr.  50.-

 

Stk. 3:  Kontingent skal være indbetalt inden første træningstime. Passivt medlemskab og
           gradueringsmedlemskab skal betales efter påkrav fra klubben.

 

Stk 4:   Husstande hvor mindst 3 beboere samtidig er betalende medlemmer af Solrød Karate Klub er medlem nr. 4 af husstanden berettiget fri kontingent.

 

Stk 5:    Passivt medlemskab giver det passive medlem ret til- når medlemmet igen ønsker at blive aktivt medlem - at indtræde på relevante hold i forhold til opnået grad og i øvrigt i henhold til cheftrænerens vurdering af medlemmets karatetekniske niveau. Endvidere giver passivt medlemskab ret ti lat deltage i klubbens sociale arrangementer på lige fod med klubbens aktivemedlemmer. Passivt medlemskab giver ingen stemmeret.


Stk 6:   Gradueringsmedlemsskabet giver alene ret til at gå til graduering i klubben. Klubbens aktive medlemmer er omfattet af sådan gradueringsret og skal ikke tegne yderligere medlemskab. Gradueringsmedlemsskab giver ikke ret til at deltage i klubbens træninger, øvrige klubarrangementer eller graduering i andet end klubregi.

 Pkt. 6.   Udmeldelse/eksklusion

 

Stk. 1:  Har man ikke betalt sit kontingent, er man ikke medlem mere.

 

Stk. 2:  Et medlem kan, når særlige forhold taler herfor, ekskluderes af et flertal på mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.  Forinden bestyrelsen træffer afgørelse herom skal medlemmet have haft mulighed for at fremføre sit forsvar over for bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan af medlemmet kræves behandlet som selvstændigt punkt ved førstkommende generalforsamling.

           Krav om en sådan behandling har ikke opsættende virkning.

 

Stk. 3: Behandling af et medlems eksklusion kan endvidere tages op som selvstændigt punkt på den ordinære generalforsamling såfremt 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer mindst 5 kalenderdage forinden skriftligt over for klubbens formand fremsætter ønske om dette.

 

Stk. 4: Afgørelse om et medlems eksklusion der træffes på en generalforsamling afgøres efter almindelig stemmeflerhed.

 

Stk. 5:  Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 


 

Pkt. 7.   Ordinær generalforsamling.

 

Stk. 1:  Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

 

Stk. 2:  Der indkaldes ved opslag til foreningens medlemmer, til ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i første kvartal. Første indkaldelse skal ske tidligst 30 kalenderdage før og senest 14 kalenderdage før afholdelsen og skal indeholde oplysninger om tid og sted for generalforsamlingen, foreløbig agenda i henhold til vedtægterne samt hvilke poster der er på valg. Anden indkaldelsen skal ske senest 5 kalenderdage før generalforsamlingen og indeholde endelig agenda samt hvilke forslag der skal behandles samt hvilke kandidater der stiller op til de poster der er på valg.

 

Stk. 3:  Kandidater der ønsker at opstille til valg eller forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde, senest 8 kalenderdage før generalforsamlingen afholdes. Forslag og kandidater optages i dagsordenen.
 

Stk. 4:  Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Dog skal man være fyldt 18 år for at være valgbar til bestyrelsen. Ved valg til diverse poster skal den pågældende være tilstede eller i forvejen skriftligt have bekræftet villighed til at modtage valg.

 

Stk. 5:  Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.


 

Pkt. 8.   Dagsorden.

 

Stk. 1:  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1.valg af dirigent.

2.formandens beretning.

3.kassereren forelægger regnskab samt budget.

4.fastsættelse af kontingent.

5.behandling af indkomne forslag.

6.valg ifølge vedtægterne.

7.eventuelt.


 

Pkt. 9.   Generalforsamlingens ledelse m.v.

 

Stk. 1:  Generalforsamlingen vælger sin dirigent.

 

Stk. 2:  Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, hvis et af de stemmeberettigede medlemmer begærer dette. Ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

 

Stk. 3:  Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages, i det omfang dirigenten bestemmer.


 

Pkt. 10.  Ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 1:  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav til bestyrelsen herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes, senest 2 måneder efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, medoplysning om det emne der ønskes behandlet.

 

Stk. 2:  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt over for klubbens medlemmer


 

Pkt. 11.   Bestyrelse - valg.

 

Stk.1:   Bestyrelsen består af 6 bestyrelsesmedlemmer, der er klubbens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Cheftræneren repræsenterer dog klubben i alle sportslige forhold 

           De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

 

Stk. 2:  Alle bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at Formand, Kassere og bestyrelsesmedlem 1 er på valg på ulige år og Næstformand samt bestyrelsesmedlem 2 og bestyrelsesmedlem 3 er på valg på lige år. Endvidere vælges hvert år 1., 2. og 3. suppleant til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant.

 

Stk. 3:  Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

 

Stk. 4:  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne, hvoriblandt formanden eller næstformanden er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

Stk. 5:  Foreningen tegnes af formanden. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i klubben, dog kan formanden eller kassereren alene tegne klubber for så vidt angår småanskaffelser i forbindelse med klubbens daglige drift. Cheftræneren er desuden bemyndiget til at tegne klubben for så vidt angår økonomiske forhold i forbindelse med klubbens daglige drift.

 

Stk. 6:  Cheftræneren vælges af bestyrelse i samråd med klubbens øvrige instruktører.

 

Stk. 7:  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af medlemmer af klubben. Et udvalgsmedlem kan tillige være medlem af bestyrelsen. Udvalg kan have karakter af stående udvalg, f.eks. et gradueringsudvalg, eller de kan nedsættes til at forestå arbejde med særlige arrangementer eller projekter i klubben. Udvalgsmedlemmer kan efter bestyrelsens beslutning tillægges møderet og taletid ved bestyrelsesmøder idet omfang spørgsmål, der er relevant for udvalgets virke eller resultater drøftes. Nedsættelse og ophør af udvalg nedskrives i referat.

 


Pkt.12. Regnskab.

 

Stk. 1:  Foreningens regnskabsår er fra 1.1 - 31.12.  Bestyrelsen skal inden 15. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.12 til revisoren.

 

Stk. 2:  Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.


 

Pkt. 13.  Revision.

 

Stk. 1:  Til revision af foreningens regnskab vælger generalforsamlingen 1 revisor samt 1 suppleant.


 

Pkt. 14.  Vedtægtsændringer.

 

Stk. 1:  Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


 

Pkt. 15.  Foreningens opløsning.

 

Stk. 1:  Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 2:  Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.  Opnås ikke et sådan flertal, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med almindeligt flertal.

 

Stk. 3:  På generalforsamlingen skal man samtidig træffe bestemmelse om, hvorledes foreningens formue skal forvaltes herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

 

Stk. 4:  I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Solrød kommune.

Solrød Karate Klub  |  2680 Solrød Strand  |